مهندسی معکوس

کاربرد مهندسی معکوس در تولید قطعه

مهندسی معکوس در ساخت قطعات صنعتی و تولید قالب جهت تولید قطعه هایی که نمونه های آن موجود است ولی روش ساخت آن قطعه در دسترس نمی باشد استفاده میشود. به منظور تولید این قطعات صنعتگر از روش مهندسی معکوس استفاده کرده و قطعه ی موجود را با استفاده از عکس های متالو گرافی Metallography آنالیز نموده و پس از طراحی با استفاده از اطلاعات بدست آمده به مرحله ی ساخت ارجاع داده می شود.

مجموعه ایزوصنعت با تجربه و دانش کافی در این زمینه موفق به تولید قطعاتی به روش مهندسی معکوس گردیده است.