قالب اکسترود

اکسترود عملیاتی است که فلز تحت فشار و نیرویی از یک قالب با سطح مقطع کوچکتر عبور داده می شود. اکستروژن را عملیات متراکم ساختن مواد می نامند. به موادی که تحت این عملیات تغییر شکل می دهند اکسترود می گویند. مزیت استفاده از روش اکسترود امکان تولید سطح مقطع پیچیده و استفاده از مواد شکننده می باشد. اکسترود برروی مواد سرد و گرم قابل استفاده  است و انواع فلز ، پلیمر، بتن ، سرامیک و … را می توان با روش اکستروژن تغییر شکل داد.
اکستروژن مواد توسط دستگاه اکسترودر انجام میشود که شامل پیستونی است که قطعه مورد نظر را با فشار به داخل بدنه دستگاه وارد می کند که در اثر اصطکاک ایجاد شده حرارت آن بالا رفته که نیاز به خنک شدن دارد. عملیات اکسترود به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام میدهند.

روش های اکستروژن

روش مستقیم اکستروژن

پیستون و قطعه در یک جهت حرکت می کنند یعنی محفظه دستگاه اکستروژن ثابت است و قطعه با فشار به داخل آن وارد میشود .

روش غیر مستقیم اکستروژن

 پیستون در جهت عکس قطعه حرکت میکند بدین معنا که قطعه ثابت است و محفظه دستگاه اکستروژن به سمت قطعه حرکت میکند.در این روش اصطکاک ایجاد شده کمتر است.